ΤΕΙ Ηπείρου

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ηπείρου ιδρύθηκε το 1994. Ανήκει στον τεχνολογικό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α’) ως Ίδρυμα τέτοιας βαθμίδας, συνδυάζει την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, διεξάγει κυρίως εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα και αναπτύσσει τεχνογνωσία και καινοτομίες στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Ακόμη δίνει έμφαση στην εκπαίδευση στελεχών εφαρμογών υψηλής ποιοτικής στάθμης, τα οποία, με την θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτιση τους : α) αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ γνώσης και εφαρμογής , αναπτύσσοντας την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών και των τεχνών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία , β) μεταφέρουν ,χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία, καθώς επίσης και μεθόδους πρακτικές και τεχνικές στον χώρο των εφαρμογών. Το ΤΕΙ Ηπείρου είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) πλήρως αυτοδιοικούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος.