Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις στους χώρους της Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής. Ειδικότερα, το πρόγραμμα παρέχει τα δεδομένα εκείνα που εγγυώνται την άρτια κατάρτιση σε θέματα σχετικά με τη χρηματοοικονομική λειτουργία των οργανισμών και την οργάνωση και λειτουργία των λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών των οργανισμών και των επιχειρήσεων. Επίσης προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικές με τη λειτουργία των διαφόρων πιστωτικών ιδρυμάτων, των εκτιμητών ακινήτων, της ασφαλιστικής αγοράς καθώς και των αγορών χρήματος και κεφαλαίου.

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος διακρίνονται σε μαθήματα υποδομής (1ου, 2ου, 3ου και 4ου εξαμήνου) και μαθήματα κατεύθυνσης (5ου, 6ου, 7ου και 8ου εξαμήνου). Τα μαθήματα υποδομής του προγράμματος περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα όπως: Μάρκετινγκ, Μάνατζμεντ, Μαθηματικά – Στατιστική, Επιστήμη των Υπολογιστών, Διοίκηση επιχειρήσεων, Λογιστική, Οικονομικά, Επιχειρησιακή στρατηγική και πολιτική, Κοινωνιολογία, Δίκαιο των Επιχειρήσεων κ.α. Τα μαθήματα αυτά παρέχουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές εφαρμογές για την πληρέστερη κατανόηση του περιβάλλοντος που λειτουργούν οι επιχειρήσεις.

Με την διάρθρωση του τμήματος σε τομείς, στον τομέα Χρηματοοικονομικής μελετώνται και αναλύονται τα γνωστικά αντικείμενα Διοίκησης Χρηματοοικονομικών οργανισμών, Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών και Τραπεζικών οργανισμών, Θεωρία Χαρτοφυλακίου, Ειδικά θέματα χρηματοοικονομικής, Χρηματοοικονομική διοίκηση και πολιτική, Πληροφοριακά συστήματα χρηματοοικονομικής διοίκησης, καθώς και γενικότερα γνωστικά αντικείμενα, όπως Δημόσια και ιδιωτική ασφάλιση, Οικονομοτεχνικές μελέτες κ.α. Από την άλλη μεριά στον τομέα της Ελεγκτικής μελετώνται και αναλύονται τα γνωστικά αντικείμενα της Φορολογικής λογιστικής, Εσωτερικού ελέγχου, Ελεγκτικής, Χρηματοδότηση επιχειρήσεων, Ειδικά θέματα ελεγκτικής και γενικότερα γνωστικά αντικείμενα, όπως Λογιστική κόστους, Ηλεκτρονικό εμπόριο κ.α. Τα μαθήματα κατεύθυνσης προσφέρουν επιστημονικές γνώσεις αιχμής στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής και της Ελεγκτικής, συνδέουν άριστα τη θεωρία με την πράξη και δίνουν στο φοιτητή τη δυνατότητα εμβάθυνσης στους αντίστοιχους χώρους.

Σύμφωνα με τον κανονισμό πτυχιούχος καθίσταται ο φοιτητής που:

  • έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) του Προγράμματος Σπουδών καθώς και δύο κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΕ) από το Ε΄ και ΣΤ΄ εξάμηνο, ένα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα (ΥΕ) από το Ζ΄ εξάμηνο της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ώστε να έχει συγκεντρώσει 240 διδακτικές μονάδες (ECTS),
  • έχει εγκριθεί η πτυχιακή του εργασία
  • έχει περατώσει επιτυχώς την πρακτική του άσκηση.

Κατεβάστε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ