Πρακτική άσκηση

Η πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του Πτυχίου. Έχει μεγάλη σημασία ως θεσμός διότι συνδέει άμεσα τη γνώση που απόκτησαν οι φοιτητές στη διάρκεια των σπουδών τους με τα προβλήματα των χώρων εφαρμογής.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εμπειρία που συμπληρώνει τη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση των αποφοίτων και αποτελεί βασικό παράγοντα της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης. Μια τέτοια γνωριμία με το εργασιακό περιβάλλον αποκτάται με την απασχόληση του φοιτητή σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς.

Αναλυτικές πληροφορίες για την πρακτική άσκηση μπορούν να βρεθούν στον οδηγό εκπόνησης πρακτικής άσκησης.

  • Οδηγός εκπόνησης πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ Ηπείρου pdf
  • Ενέργειες φοιτητή για έναρξη πρακτικής άσκησης pdf
  • Ενέργειες φοιτητή για λήξη πρακτικής άσκησης pdf
  • Αίτηση φοιτητή για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης pdf
  • Αίτηση φοιτητή για επικύρωση πρακτικής άσκησης Ε06 pdf
  • Έγγραφα ΕΣΠΑ
    • Έντυπο Α’ για τον φοιτητή (ΕΣΠΑ) pdf
    • Έντυπο Γ’ για την επιχείρηση (ΕΣΠΑ) pdf