Οργάνωση σπουδών

Το Τμήμα μετονομάσθηκε το 2003 από «Τμήμα Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών» σε Τμήμα «Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής». Από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2005 – 2006, ισχύουν οι δύο κατευθύνσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών: η κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής και η κατεύθυνση της Ελεγκτικής. Και στις δύο κατευθύνσεις τόσο της όσο Χρηματοοικονομικής και της Ελεγκτικής υπάρχουν τα υποχρεωτικά και τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά καθώς και τα προαιρετικά μαθήματα. Οι γνώσεις που προσφέρονται καθιστούν τους πτυχιούχους του τμήματος Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ικανούς να στελεχώσουν οικονομικές υπηρεσίες και λογιστήρια επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ελεγκτικές εταιρείες και μεγάλους χρηματοπιστωτικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες και ασφαλιστικές εταιρείες. Επίσης, προσφέρονται οι απαραίτητες γνώσεις για την παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και την ενασχόλησή τους με την επιστημονική έρευνα.

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής εφάρμοσε εξαρχής το σύστημα των διδακτικών μονάδων (Δ.Μ.) σε όλα τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Διδακτικών Μονάδων (ECTS) το οποίο βασίζεται στον πλήρη φόρτο εργασίας του φοιτητή και όχι μόνο στις διδακτικές ώρες.