Ερευνητική δραστηριότητα

Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια, υποβάλει άρθρα προς κρίση σε διεθνή περιοδικά και συμμετέχει στην συγγραφή επιστημονικών βιβλίων

Άρθρα σε περιοδικά

 1. G.E. Stavroulakis, D.G. Marinova, E. Hadjigeorgiou, G. Foutsitzi, C.C. Baniotopoulos: Robust active control against wind-induced structural vibrations. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 94(11), 895-907, 2006.
 2. Σωτηρόπουλος Ι., Μυγδάκος Ε., Γκόγκος Χ. “Διατροφικά πρότυπα- πρότυπα υγείας και ασφάλεια τροφίμων: Οι οικονομικές και βιοιατρικές διαστάσεις του προβλήματος στην περίπτωση της Ελλάδας (1950-1999)”, Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών, σελ. 15-28, τεύχος 9, (2006).
 3. Panayiotis F. Diamandis, Georgios P. Kouretas, Leonidas Zarangas. Dual foreign currency markets and the role of expectations: Evidence from the Pacific Basin countries. Elsevier. Research in International Business and Finance Vol. 21 (2007) 238–259.
 4. Kyritsis Costas, Sotiropoulos Ioannis, Gogos Christos, Kypriotelis Efstratios. “Note on the effect of the 11 years global climate cycle on the prices of the capital markets». Archives of Economic History, Volume XIX, No 2, 2007.
 5. Georgakopoulos G., Thomson I., Coulson A., Sotiropoulos I., Kaldis P. “Exploring Social, Financial, and Ecological Risks of the Scottish Salmon Industry. An Empirical Evidence for the Business Decision Making to Go Organics”. In «The Southeuropean Review of Business, Finance and Accounting» (ISSN: 1109 – 6926), Vol. 4(1), 2007.
 6. Καραμάνης Κ. και Γεωργόπουλος Α. (2007). «Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών σε μεταρρύθμιση. Χρήσιμα ευρήματα και συμπεράσματα», Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών, Τεύχος 13: 43-62 (εκδ. ΤΕΙ Ηπείρου).
 7. Καραμάνης Κ. και Γεωργόπουλος Α. (2007). «Μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών αγορών καταγραφή σημαντικών μελετών και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων», Επιστημονική Επιθεώρηση Διεθνούς Οικονομίας και Πολιτικής “Αγορά Χωρίς Σύνορα”, Τόμος 12(4): 414-427 (εκδ. Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων).
 8. Sotiropoulos Ioannis, G.Georgakopoulos and Salavrakos I-D. “Alimentary Expenditure of the different Socio-Vocational Classes of the Population in Greece. (1957/2005): A Description of the Dietary Models”, International Business Research, Vol. 2. No 3, July 2009.
 9. Karamanis K. (2009). «Managing Privatizations in the Telecommunications Sector», Strategic Change, Vol. 18(1-2): 81-91 (pub. John Wiley & Sons Ltd).
 10. Καραμάνης Κ. (2009). «Απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα: συνέπειες στην απασχόληση», Practical Issues in Management and Economics (PRIME), Τόμος 2(2): 48-58 (εκδ. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Λάρισας)
 11. Sotiropoulos Ioannis, G.Georgakopoulos and Salavrakos I-D. “Alimentary Expenditure of the different Socio-Vocational Classes of the Population in Greece. (1957/2005): A Description of the Dietary Models”, International Business Research, Vol. 2. No 3, July 2009.
 12. Karamanis K. (2009). «Managing Privatizations in the Telecommunications Sector», Strategic Change, Vol. 18(1-2): 81-91 (pub. John Wiley & Sons Ltd).
 13. Καραμάνης Κ. (2009). «Απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα: συνέπειες στην απασχόληση», Practical Issues in Management and Economics (PRIME), Τόμος 2(2): 48-58 (εκδ. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Λάρισας)
 14. Christos Gogos, Costas Kyritsis, Ioannis Sotiropoulos (2010). Fair distribution of stock exchange securities among customers. A back office optimization application The Journal of Financial Decision Making 6: 1.
 15. Christos Gogos, Panayiotis Alefragis, Efthymios Housos. An Improved Multi-Staged Algorithmic Process for the Solution of the Examination Timetabling Problem. Annals of OR, DOI:10.1007/s10479-010-0712-3 (2010).
 16. Anastassios A. Drakos, Georgios P. Kouretas, Leonidas P. Zarangas (2010).Forecasting financial volatility of the Athens stock exchange daily returns: an application of the asymmetric normal mixture GARCH model. International Journal of Finance & Economics. Volume 15, Issue 4, pages 331–350, October 2010.
 17. Sotiropoulos Ioannis, G.Georgakopoulos and K.Kyritsis.“ «Globalization» of the Alimentary Consumption Patterns in Greece (1957 to 2005); an Economic Analysis”. International Journal of Economics and Finance, Vol. 2. No 1, February 2010.
 18. Drakos A., Kouretas G. and Zarangas L. Forecasting financial volatility of the Athens stock exchange daily returns: an application of the asymmetric normal mixture GARCH model. International Journal of Finance And Economics 15: 331–350 (2010).
 19. Karamanis K. (2010). «Competitive dynamics in Greek telecommunication: the effects of telecommunications reform on market structure», Management of International Business and Economics Systems (MIBES) Transactions, Vol. 4(1):60-71 (pub. Dept. of Business Administration, TEI of Larissa)
 20. Καραμάνης Κ. (2010). «Ιδιωτική vs. Κρατική Ιδιοκτησία. Συμπεράσματα από τον Ελληνικό Τηλεπικοινωνιακό Τομέα», Practical Issues in Management and Economics (PRIME), Τόμος 3(1): 58-68 (εκδ. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Λάρισας)
 21. Panayiotis F. Diamandis, Anastassios A. Drakos, Georgios P. Kouretas, Leonidas P. Zarangas. Value-at-Risk for long and short trading positions: Evidence from developed and emerging equity markets. International Review of Financial Analysis (2011) doi:10.1016/j.irfa.2011.02.009.
 22. Panayiotis F. Diamandis, Anastassios A. Drakos, Georgios _P. Kouretas, and Leonidas P. Zarangas. Asset Allocation in the Athens Stock Exchange: A Variance Sensitivity Analysis. International Journal Of Finance And Economics (2011) DOI: 10.1002/ijfe.439.

 

Άρθρα σε συνέδρια

 1. G Goulas, V Barkayannis, S Gianoulis, C Gogos, P Alefragis, P Foundas, C Valouxis, S Koubias, E Housos (2006) ERMIS: A Helicopter Taxi Company Software Support System based on GPS, GSM and Web Services In: Emerging Technologies and Factory Automation, 2006. ETFA ’06
 2. Ι.Σωτηρόπουλος, Ε.Μυγδάκος, Α.Ρεζίτης. “Αστικά και αγροτικά διατροφικά πρότυπα στην Ελλάδα την περίοδο 1957-1999. Οικονομική ανάλυση χαρακτηριστικών και εξέλιξη αυτών”, 19ο Συνέδριο Στατιστικής, Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (Ε.Σ.Ι.), Καστοριά 26-29 Απριλίου 2006.
 3. Ι.Σωτηρόπουλος. “Τα διατροφικά πρότυπα στην Ελλάδα: Μια πρόταση περιγραφής από φυσική, τεχνική και βιολογική άποψη, με απλούς πίνακες, συναρτήσεις, αριθμοδείκτες και διαγράμματα”, 19ο Συνέδριο Στατιστικής, Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (Ε.Σ.Ι.), Καστοριά 26-29 Απριλίου 2006.
 4. Ι.Σωτηρόπουλος. “Οικονομική ανάλυση της διατροφικής κατανάλωσης κατά τις διαφορετικές εποχές του έτους στην Ελλάδα (1957-1999)”, 9ο Συνέδριο ΕΤΑΓΡΟ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 2-4 Νοεμβρίου 2006.
 5. Ε.Μυγδάκος, Ι.Σωτηρόπουλος. “ Οικονομική ανάλυση της διατροφικής κατανάλωσης των διαφορετικών μορφών οικογένειας στην Ελλάδα (1957-1999)”, 9ο Συνέδριο ΕΤΑΓΡΟ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 2-4 Νοεμβρίου 2006.
 6. Καραμάνης Κ. και Γεωργόπουλος Α. (2006). «Η Ανάπτυξη του Ελληνικού Τομέα Τηλεπικοινωνιών και η Εξέλιξη του Μορφωτικού Επιπέδου του Απασχολούμενου Προσωπικού», Πρακτικά 3ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου “Εκπαίδευση και Οικονομική Ανάπτυξη”, σελ. 213-223 (εκδ. Τμήμα Λογιστικής – Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής, ΤΕΙ Ηπείρου).
 7. Karamanis K. and Georgopoulos A. (2006). «Market’s Liberalization and Consequent Changes in the Telecommunication Sector», International Conference “Management of International Business and Economics Systems (MIBES) 2006” Proceedings, pp. 1-10 (pub. Dept. of Business Administration, T.E.I. of Larissa, Greece)
 8. C Gogos, P Alefragis, E Housos. Sensor enabled rule based alarm system for the agricultural industry In: Emerging Technologies & Factory Automation, (2007).
 9. Christos Gogos, Panayiotis Alefragis, Efthymios Housos (2007) Application Of Heuristics, Genetic Algorithms & Integer Programming at a Public Enterprise Water Pump Scheduling System In: 11th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2007) at Patras, Greece, 18-20 of May 2007.
 10. Karamanis K. (2007). «The Financial and Operating Performance of Privatized Firms in Telecommunications: The Case of OTE», International Conference “Management of International Business and Economics Systems (MIBES) 2007” Proceedings, pp. 735-745 (pub. Dept. of Business Administration, T.E.I. of Larissa, Greece).
 11. Ι.Σωτηρόπουλος “Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, βιολογική κτηνοτροφία και οικονομική ανάπτυξη“. 3ο Διεθνές Συνέδριο Βιολογικής Κτηνοτροφίας, Αγρίνιο, 20-22 Σεπτεμβρίου 2008.
 12. Καχριμάνη Μ. και Ι.Σωτηρόπουλος “Οικοτουρισμός: Η Ελληνική πραγματικότητα, τάσεις, προοπτικές. Οικονομικά χαρακτηριστικά“. 3ο Διεθνές Συνέδριο Βιολογικής Κτηνοτροφίας, Αγρίνιο, 20-22 Σεπτεμβρίου 2008.
 13. Μισαηλίδου Δ. και Ι.Σωτηρόπουλος. “Έλεγχος και πιστοποίηση προϊόντων βιολογικής γεωργίας“. 3ο Διεθνές Συνέδριο Βιολογικής Κτηνοτροφίας, Αγρίνιο, 20-22 Σεπτεμβρίου 2008.
 14. Ι.Δ.Σαλαβράκος, Ι.Σωτηρόπουλος, Ε.Μυγδάκος: “Κατανάλωση και ηλικία: Οικονομική ανάλυση της διατροφικής κατανάλωσης στην Ελλάδα βάσει ηλικιών (1963-2005)“. 10ο Συνέδριο ΕΤΑΓΡΟ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Νοέμβριος 2008.
 15. Ι.Σωτηρόπουλος, Γ. Γεωργακόπουλος. Κ.Κυρίτσης: «Παγκοσμιοποίηση των καταναλωτικών προτύπων διατροφής στην Ελλάδα (1957-2005). Οικονομική ανάλυση». 10ο Συνέδριο ΕΤΑΓΡΟ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Νοέμβριος 2008.
 16. Christos Gogos, Panayiotis Alefragis, Efthymios Housos. A Multi-Staged Algorithmic Process for the Solution of the Examination Timetabling Problem In: The 7th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling (2008).
 17. C Gogos, C Kyritsis, I Sotiropoulos (2008) Fair distribution of stock exchange securities among customers. A back office optimization application In: Hellenic Finance and Accounting Association, H.F.A.A. 2008
 18. Karamanis K. and Georgopoulos A. (2008). «Telecommunication Deregulation: The Case of Greece», International Conference “Management of International Business and Economics Systems (MIBES) 2008” Proceedings, pp. 722-730 (pub. Dept. of Business Administration, T.E.I. of Larissa, Greece).
 19. Goulas G., Gogos C., Alefragis P. and Housos E. SchedScripter: Workflows for Grid-based Human Resources Scheduling Applications, 4th EGEE User Forum/OGF 25 and OGF Europe’s 2nd, Catania, Sicily, Italy, 2-6 March 2009.
 20. Christos Gogos, George Goulas, Panayiotis Alefragis and Efthymios Housos. Pursuit of Better Results for the Examination Timetabling Problem Using Grid Resources. IEEE Computational Intelligence in Scheduling (2009).
 21. Ι.Σωτηρόπουλος, Σαλαβράκος Ι.-Δ. και Ε.Μυγδάκος. “Οικονομική ανάλυση των διατροφικών χρηματοοικονομικών δαπανών βάσει μορφής οικογένειας στην Ελλάδα (1957-2005)”, 22ο Συνέδριο Στατιστικής, Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (Ε.Σ.Ι.), Χανιά 22-26 Απριλίου 2009.
 22. Ι.Σωτηρόπουλος, Γ.Γεωργακόπουλος και Ε.Μυγδάκος. “Η εποχικότητα στην κατανάλωση: Οικονομική ανάλυση της διατροφικής κατανάλωσης στην Ελλάδα κατά τις 4 εποχές του έτους (1957-2005)”, 22ο Συνέδριο Στατιστικής, Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (Ε.Σ.Ι.), Χανιά 22-26 Απριλίου 2009.
 23. Christos Frangos, Const. Frangos and Sotiropoulos I. “Psychosocial Characteristics of Heavy and non Heavy Internet Users Based on a Simple Survey among University Students from Greece: A Multivariate Analysis of Variance”, 2nd International Conference on Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences ΤΕΙ Αθήνας, 25 – 27 May 2009.
 24. Sotiropoulos IoannisK.Kyritsis and G.Georgakopoulos “Globalisation And Alimentary Consumption: Economic Analysis Based On Social And Economic Criteria In The Case Of Greece (1957-2005)”, 2nd International Conference on Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences, ΤΕΙ of Athens, 25 – 27 May 2009.
 25. Sotiropoulos Ioannis, and Const. Frangos. “A New Approach To The Description Of Alimentary Consumption Patterns: The Case Of Greece)”, 2nd International Conference on Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences, ΤΕΙ of Athens, 25 – 27 May 2009.
 26. Karamanis K. (2009). «Does Ownership, Size or Competition Matter? The effects of Telecommunications Reform on Pricing in Greece», 2nd International Conference “Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences (Q.M.E.A.S. 2009)”, Proceedings, pp. 209-214 (pub. Dept. of Business Administration, T.E.I. of Athens, Greece).
 27. Καραμάνης Κ. (2009). «Απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα: συνέπειες στην απασχόληση», Πρακτικά 3ου Εθνικού Συνεδρίου Διοίκησης και Οικονομίας 2009 (ΕΣΔΟ 2009), σελ. 53-63 (εκδ. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Λάρισας).
 28. Karamanis K. (2009). «Competitive dynamics in Greek telecommunications: The effects of telecommunications reform on market structure», International Conference “Management of International Business and Economics Systems (MIBES) 2009” Proceedings, pp. 33-44 (pub. Dept. of Business Administration, T.E.I. of Larissa, Greece).
 29. Gerhard Post, Jeffrey H Kingston, Samad Ahmadi, Sophia Daskalaki, Christos Gogos, Jari Kyngas, Cimmo Nurmi, Haroldo Santos, Ben Rorije, Andrea Schaerf (2010) An XML Format for Benchmarks in High School In: 8th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling 347-352.
 30. Christos Gogos, George Goulas, Panayiotis Alefragis, Vasilios Kolonias, Efthymios Housos (2010) Distributed Scatter Search for the Examination Timetabling Problem In: 8th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling 211-223 .
 31. G. Foutsitzi, G. Stavroulakis and E. Hadjigeorgiou, Modelling and Simulation of Controlled Smart Structures Proceedings of the 9th HSTAM International Congress on Mechanics pp. 511-518 (Limassol, Cyprus, 12-14 July 2010)
 32. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, Γεωργακόπουλος Γεώργιος, Φίλιος Βασίλειος, Γκόγκος Χρήστος. Η εποχικότητα στην κατανάλωση. Οικονομική ανάλυση της διατροφικής κατανάλωσης στην Ελλάδα κατά τις 4 εποχές του έτους (1957-2005). 1ο Διεθνές Συνέδριο Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Κατερίνη 2010.
 33. Καραμάνης Κ. (2010). «Ιδιωτική Ιδιοκτησία και Εταιρική Απόδοση. Συμπεράσματα από τον Ελληνικό Τηλεπικοινωνιακό Τομέα», Πρακτικά 4ου Εθνικού Συνεδρίου Διοίκησης και Οικονομίας 2010 (ΕΣΔΟ 2010), σελ. 271-279 (εκδ. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Λάρισας).

 

Βιβλία ή κεφάλαια βιβλίων

 1. Ι. Σωτηρόπουλος. “Οικονομική ανάλυση της διατροφικής κατανάλωσης κατά τις διαφορετικές εποχές του έτους στην Ελλάδα (1957-1999)”, άρθρο (βλ. 9ο Συνέδριο ΕΤΑΓΡΟ) μετά από κρίση στον ειδικό συλλογικό τόμο «Τρόφιμα και καταναλωτής» με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Κ.Αποστολόπουλο (Διευθυντή του εργαστηρίου Άνθρωπο-οικολογίας και Αγροτικής οικονομίας στο Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου), Αθήνα, 2007.
 2. Ε.Μυγδάκος, Ι.Σωτηρόπουλος. “Οικονομική ανάλυση της διατροφικής κατανάλωσης των διαφορετικών μορφών οικογένειας στην Ελλάδα (1957-1999)”, άρθρο (βλ. 9ο Συνέδριο ΕΤΑΓΡΟ) μετά από κρίση στον ειδικό συλλογικό τόμο «Τρόφιμα και καταναλωτής» με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Κ. Αποστολόπουλο (Διευθυντή του εργαστηρίου Άνθρωπο-οικολογίας και Αγροτικής οικονομίας στο Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου) Αθήνα, 2007.
 3. Χ. Ναξάκης. Εναλλακτική παγκοσμιοποίηση. Συλλογικός Τόμος «Εναλλακτικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης». Εκδόσεις Πατάκη 2008.
 4. Χ. Ναξάκης. Το ΑΕΠ ως δείκτης ψευδούς ευημερίας. Συλλογικός Τόμος «Σύγχρονη πολιτική οικονομία». Εκδόσεις Πατάκη 2009.
 5. Sotiropoulos I., Salavrakos I-D. Mygdakos E. “Consumption, country of origin effect and age: An Economic Analysis of food consumption in Greece during the 1963-2005 period“. «Journal of Food, Agriculture, & Environment», Vol. 7 (2).- April 2009.