Επαγγελματικά δικαιώματα

Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης» οι απόφοιτοι του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής απέκτησαν τα ίδια δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος «Λογιστή Φοροτεχνικού» με τους πτυχιούχους των Τμημάτων Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τη λογιστική − ελεγκτική και χρηματοοικονομική διοίκηση στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Οι εν λόγω πτυχιούχοι, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, μπορούν να απασχολούνται σε έρευνες και μελέτες σε θέματα χρηματοοικονομικής. Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους, οι παραπάνω αναφερόμενοι πτυχιούχοι μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:

  1. Εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών και παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών.
  2. Σύνταξη και ανάλυση ισολογισμών και λοιπών οικονομικών και χρηματοοικονομικών, καταστάσεων και αναφορών.
  3. Διενέργεια οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ως οικονομικοί ελεγκτές − λογιστές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
  4. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος δύνανται να ασκούν το επάγγελμα του λογιστή − φοροτεχνικού σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
  5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  6. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Μετά από μακροχρόνιους αγώνες το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής κατάφερε οι απόφοιτοι του, με πρόσφατο Νόμο (υπ΄αριθμ. 3912) που δημοσιεύτηκε 17/2/2011 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, να αποκτήσουν τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτέχνη. Μέχρι σήμερα τη δυνατότητα αυτή είχαν μόνο οι πτυχιούχοι των Οικονομικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων και οι απόφοιτοι των Τμημάτων Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης και Διοίκησης Επιχειρήσεων των ΤΕΙ. Ειδικότερα με το νέο Νόμο η απαιτούμενη προϋπηρεσία για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄τάξεως συμπεριλαμβάνει πλέον και τους αποφοίτους του Τμήματος και αντί τετραετούς που είναι σήμερα γίνεται διετής, ενώ η άδεια του Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄τάξεως απαιτεί πενταετή προϋπηρεσία. Επιπλέον οι πτυχιούχοι του Τμήματος που διαθέτουν μεταπτυχιακό δίπλωμα στην οικονομική επιστήμη και χρησιμοποιούν επαγγελματικά το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό τους μπορούν να εγγραφούν στο οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Έτσι πλέον οι απόφοιτοι του Τμήματος εκτός από την επαγγελματική απασχόληση στον τραπεζικό τομέα, στην ασφαλιστική αγορά, το χρηματιστήριο και τον εσωτερικό έλεγχο-ελεγκτική, μπορούν να εργαστούν και ως λογιστές-φοροτέχνες. Για περισσότερες πληροφορίες οι απόφοιτοι του Τμήματος να απευθύνονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της περιοχής τους που είναι ο αρμόδιος φορέας για την χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογιστή φοροτεχνικού Γ΄και Β΄τάξεως.