Διοίκηση και όργανα τμήματος

Γενική Συνέλευση του Τμήματος

H Γενική Συνέλευση του Tμήματος αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την λειτουργία του Tμήματος σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό των Τ.Ε.Ι. Αποτελείται από τον Προϊστάμενο του Tμήματος, το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος και εκπροσώπους φοιτητών του Τμήματος.

Συμβούλιο Τμήματος

Το Συμβούλιο του Τμήματος αποφασίζει για θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα με το Ν. 2916/2001. Αποτελείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, τους Υπευθύνους των Τομέων, έναν εκπρόσωπο φοιτητών και έναν εκπρόσωπο Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.), εφόσον συζητούνται θέματα που αφορούν μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού.

Τομείς

Στο Τμήμα λειτουργούν δύο τομείς. Ο Τομέας Χρηματοοικονομικής και ο Τομέας Ελεγκτικής.

Προϊστάμενος: Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Υπεύθυνος Τομέα Χρηματοοικονομικής: Δρ. Λεωνίδας Ζάραγκας
Υπεύθυνος Τομέα Ελεγκτικής: Δρ. Χαρίλαος Ναξάκης

Στο τμήμα λειτουργούν οι παρακάτω επιτροπές:

  • Επιτροπή σίτισης
  • Επιτροπή φύλαξης
  • Επιτροπή πρακτικής άσκησης
  • Επιτροπή παραλαβής υλικών

 

Στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ισχύει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. τ. Β΄ 316/10 – 3 – 2005.