Διάρκεια φοίτησης-απώλεια φοιτητικής ιδιότητας

Διευκρινήσεις για τη μέγιστη διάρκεια σπουδών και την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας από εδώ